Spamy bes etmek isleýärsiňizmi? Semalt hünärmeni, spam süzgüçlerini nädip blokirlemelidigi barada maslahatlary kesgitleýär

Onlaýn marketing we beýleki meseleler barada aýdylanda, möhüm meseleleri ýerine ýetirmezden ozal ähli zerur maglumatlary ýygnamak möhümdir. Kiber hüjümler baradaky bilim bir kompaniýa üçin peýdaly bolup biler. Mysal üçin, kärhanalar spam hatlaryny we beýleki onlaýn mazmuny nädip tapmaly we gaçmalydygy barada maglumat alyp bilerler. Bu ýönekeý usullar, kompaniýa we işgärlere üstünlikli spam hüjümleri ýüze çykan halatynda ejiz bolup bilýän millionlarça serişdäni tygşytlamaga kömek edip biler. Şeýle hem, kompaniýany kiber jenaýatçylara köp zat ýitirip biljek hakerler we spam hüjümlerinden halas edip biler.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Lisa Mitçel spama nähili çemeleşmelidigi barada möhüm maglumatlary berýär.

1. E-poçta salgysy.

E-poçta salgysy şahsy aragatnaşyk maglumatlary. Gizlin bolmaly. Onlaýn ulanylanda, özboluşlylygy we ygtybarlylygy şübheli bolan web sahypasyna ýa-da onlaýn görnüşe e-poçta salgyňyzy bermäň. Spamçylaryň köpüsi e-poçta ibermek üçin e-poçta salgysyny ulanýarlar. Salgyňyzy ygtybarly saklamak, size ýetmekden bir ädim saklaýar. Şeýle hem, spam hatlarynda bar bolan goşundylary açmaly däl. Olarda pidanyň kompýuterinde köp oňaýsyz funksiýalary bolup biljek Troýanlar bolup biler.

2. Abunalykdan çykmaň.

Spam e-poçta baglanyşyklary öz içine alanda, hiç zada abuna ýazylmazlyk möhümdir. Ilki bilen, haýsydyr bir abuna ýazylmandygyňyz üçin bu bir hiledir. Mundan başga-da, bu amal spamere tassyklaýan e-poçta adresimiň geljekde beýleki hüjümleri amala aşyrmak üçin ulanýandygyny tassyklaýar. Mundan başga-da, içindäki baglanyşyk kompýuteriňizde köp zyýan ýetirip, beýleki zyýanly işleri ýerine ýetirip biler.

3. Hiç haçan spam e-poçta baglanyşyklaryna basmaň.

Bu baglanyşyklarda zyýanly programma üpjünçiligi bolup biler ýa-da smartfonda kod aýlamagy amala aşyryp biler. Beýleki ýagdaýlarda, spamere e-poçta salgysynyň dogrudygyny tassyklaýar. Bu opsiýa, spameri has köp spam gurallaryny ýa-da balykçy sahypalaryny iberip biljek dogry maksat bilen galdyrýar. Mundan başga-da, bu baglanyşyklarda brauzerleriňizi uzakdaky arka kompýuterlere birikdirip we köp şahsy maglumatlara girip bilýän haker gurallary bolup biler.

4. Iş üçin aýratyn e-poçta ulanyň.

Şahsy web sahypalary bolan adamlar üçin öz eserini çap etmezlik möhümdir. Bu öňüni almak, hakerleriň we kezzaplaryň web sahypasyndan e-poçta habarlaryny alyp we spam hüjümlerinde ulanyp bilýän gurallary bar. E-poçta hyzmatlaryny goşmak zerur bolsa, bu funksiýa üçin mugt e-poçta hyzmatlaryny ulanmak zerurdyr.

Netije

Köp kärhanalar we adamlar zyýanly spam hüjümlerine sezewar bolýarlar. Köplenç spam, şübheli pidany tapanda üstünlik gazanyp biljek köp sanly biderek synanyşyklary öz içine alýar. Netijede, firmanyň işçileri we dürli guramalary kiber hüjümlere, şeýle hem niýetli taraplar tarapyndan beýleki hüjümlere sezewar bolýarlar. Bilim we habarlylyk kompaniýany kiber jenaýatçylaryň üstünlikli hüjümlere sebäp bolup biljek köp wagtyny, çeşmelerini, abraýyny we agyrysyny tygşytlap biler. Bu gollanmada spamy ýüze çykarmagyň we ondan gaça durmagyň birnäçe usuly bar. Bu usullardan, bu e-poçtalardan ägä bolup bilersiňiz we çuňňur kynçylyklara duçar bolman ýerlikli jogap berip bilersiňiz.

mass gmail